mapový portál pre samosprávy

mOBEC

Zistiť viacObjednať

Vlastnosti

Raz vidieť na mape je lepšie, ako stokrát počuť...

Dostupný

Mapový portál je dostupný z nášho servera a všetky údaje sú na ňom bezpečne uložené. Nepotrebujete nič inštalovať, dostanete sa naň cez zabezpečený prístup na meno a heslo používateľa. Samozrejmosťou je verzia pre mobilné zariadenia.

Prehľadný

Žiadne zbytočné funkcie. Záleží nám na tom, aby obsahoval len to, čo skutočne potrebujete pre svoju prácu. Jednoducho dostupný pre používateľa, rýchlo si osvojíte prácu s ním. Nepotrebujete zložité školenia. Výborný nástroj na prácu v samospráve.

Rýchly

Vážime si Váš čas, a preto sú všetky údaje v našom riešení dostupné rýchlo a jednoducho, bez zbytočného klikania a čakania na výsledok. Dôležitá je rýchlosť získavania údajov, aktuálnosť údajov je preto našou prioritou.

Moduly

Prehľad toho, čo dokáže zobraziť náš portál.

kataster

Prístup k aktuálnym údajom o parcelách a vlastníkoch

Denne aktualizovaný on-line kataster. Jednoduchý prístup do elektronických služieb katastra. Grafické zobrazenie parciel registra C a E nad mapami podľa Vášho výberu. Vyhľadávanie podľa vlastníka (FO aj PO), parcelného čísla, listu vlastníka, adresy. Vyhľadanie a zobrazenie susedných parciel, výber účastníkov stavebného konania. Zobrazenie, tlač a export do pdf formátu aktuálneho LV podľa vzoru katastra. Rýchly prehľad vlastníckych vzťahov osoby (FO) alebo subjektu (PO).

mapy

Publikovanie Vašich priestorových dát

Základným mapovým podkladom každého portálu je prehľadná topografická mapa obce alebo mesta. Doplnkové mapové podklady môžu byť štátna mapa ZBGIS, ortofotomapa (letecká snímka), historická ortofotomapa. Mapy máme predpripravené na našom serveri a portál práve pre Vašu obec, či mesto dokážeme zapnúť na počkanie. Základné podkladové mapy pravidelne aktualizujeme, sú polohovo presné a v kvalitnom rozlíšení. Viete si nad nimi vyhľadať a zobraziť ulice, adresy a iné tematické vrstvy, ktoré máte sprístupnené pre Váš portál.

územný plán

Digitálny územný plán

Dôležitou súčasťou mapového portálu, z pohľadu rozsahu jeho funkčnosti, je územný plán. Máme efektívny a dobre odladený technologický postup, ako dostať Váš územný plán do digitálnej podoby, vhodnej pre publikáciu prostredníctvom portálu. Digitalizovaný formát územného plánu Vám následne umožňuje veľmi rýchlo získať územnoplánovaciu informáciu už po jednom kliknutí. Ochranné pásma, regulatívy, verejnoprospešné stavby, funkčné plochy, záväzná časť. Evidencia stavebných a kolaudačných rozhodnutí, evidencia drobných stavieb.

inžinierske siete

Voda, plyn, elektrina, telekom, optika

Zobrazenie inžinierskych sietí v digitálnej podobe. Realizujeme za Vás proces vyžiadania a získania podkladov inžinierskych sietí od jednotlivých správcov. Zabezpečíme a zdigitalizujeme priebeh sietí, zobrazíme ich prostredníctvom portálu. Získate tak jednoduchý prehľad kadiaľ vedú siete vo Vašej obci, napríklad na podklade katastrálnej mapy v kombinácii s ortofotomapou. Funkcionalita portálu Vám umožňuje tiež meranie dĺžok a plôch súvisiacich s priebehom sietí.

pasporty a majetok

Digitálny pasport - efektívny nástroj na správu majetku v samospráve

Digitálny pasport je súbor údajov a nástrojov na prácu s nimi. Slúži na efektívnu evidenciu a správu majetku mesta/obce. Základom kvalitného pasportu je zber údajov priamo v teréne, výstupom je súbor informácií, ktoré umožňujú prevádzkovať, udržiavať a modernizovať majetok mesta/obce. Súčasťou pasportu je softvérové vybavenie - mapový portál. Prostredie dostupné cez web, v ktorom je možné dáta uchovávať, aktualizovať, editovať a sprístupňovať ďalej do vnútra mesta/obce, či verejnosti a samozrejme integrovať s existujúcim informačným systémom. Ponúkame komplexnú realizáciu pasportov majetku v správe mesta/obce. Miestne komunikácie, dopravné značenie (zvislé aj vodorovné), verejné osvetlenie, mobiliár, cintorín, zeleň, reklamné zariadenia atď.

dane

Kompletná daňová agenda

Podstatnou agendou ktorejkoľvek samosprávy je systém správy daní a poplatkov (daň z nehnuteľnosti, poplatok za vývoz komunálneho odpadu, daň za psa). Modul dane a poplatky prináša rýchly prehľad o zaplatených poplatkoch a daniach, ktoré sa viažu na parcelu, či daňovníka. Vychádza z aktuálnych údajov z Vášho daňového systému po prepojení na mapové podklady. Súčasťou tohto modulu môžu byť sumarizačné tabuľky zobrazujúce vypočítané výmery jednotlivých vlastníkov, výmery celého územia katastra, výmeru na konkrétny druh pozemku. Údaje sú vypočítané za C a E parcely, pričom obsahujú aj údaje o stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Je to výborný nástroj na efektívnu správu daní z nehnuteľností.

demografia

Demografická analýza obce

Demografická analýza obce slúži ako podklad pre ďalší rozvoj obce. Každá zodpovedná samospráva by ju mala mať vypracovanú ešte predtým, ako povolí prostredníctvom územného plánu neregulovaný rozvoj obce. Nie je to len formálny dokument, ale vychádza z veľmi podrobných analýz súčasného a doterajšieho vývoja stavu obyvateľstva a prognóz budúceho rastu obce. Dokument stanovuje demografické predpoklady a generuje výsledky prognóz, zhodnocuje a vizualizuje výsledky (vekové zloženie obyvateľov, počet obyvateľov, počty narodených, zomrelých, prisťahovaných, odsťahovaných). Je to vynikajúci dokument, ktorý slúži pre parametrizáciu a určenie limitov ďalšieho rozvoja obce z pohľadu demografie.

cintorín

Nástroj na správu cintorína

Modul cintorín je softvérový nástroj určený pre všetkých správcov cintorínov, obce, mestá, technické služby atď. Spĺňa všetky náležitosti zákona č. 131/2010 Z.z.. Umožňuje evidenciu hrobových miest so všetkými potrebnými údajmi – správa poplatkov za hrobové miesta, nájomné zmluvy, komunikácia s nájomcami atď. Ucelený systém od získavania dát o cintoríne, až po jeho správu cez webový portál obce. Vieme preklopiť a integrovať Vaše existujúce riešenie do nášho portálu bez straty informácii. Ale vieme zabezpečiť aj úplne nové zmapovanie jednotlivých hrobových miest, ich presnú polohu a fotodokumentáciu vrátane infraštruktúry cintorína, ako sú chodníky, osvetlenie, či oplotenie. Ponúkame aj možnosť nalietania cintorína dronom, z čoho získate veľmi podrobnú a aktuálnu snímku cintorína.

zeleň a životné prostredie

Prehľad o zeleni. Efektívna starostlivosť o zeleň

Modul zeleň a životné prostredie - obsahuje dáta získané zo základných dokumentov, ktoré sa viažu na problematiku zelene v samospráve. Komplexný pasport zelene obsahuje inventarizáciu jednotlivých drevín aj s ich parametrami a tiež prehľad o plochách zelene, ktorú má obec či mesto v správe. Tieto dáta slúžia ako podklad pre správu a plánovanie údržby zelene. Naše riešenie je komplexné a úplné v tom, že dáta nielen zobrazujeme cez portál, ale ich aj tvoríme a aktualizujeme priamo v teréne, za pomoci techniky a tímu odborníkov na zeleň. Ďalším doplňujúcim obsahom tohto modulu sú informácie o radónovom riziku, zosuvoch, skládkach, lesníckych mapách atď.

0
obcí - spokojných zákazníkov
0
digitálnych cintorínov
0
km pasportizovaných ciest
0
obyvateľov žije v obciach, ktoré majú náš portál

Ozvite sa nám

Nájdeme pre Vás to správne riešenie